[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok

pályázati felhívás a Halimba, Bányász u. 36. sz. alatti ingatlan (volt Legényszálló) bérbeadás útján történő hasznosítására

Tisztelt Érdeklődők!Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 19/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete 18. §-a alapján pályázati eljárást hirdetek a 8452 Halimba, Bányász utca 36. szám alatt található ingatlan (volt Legényszálló épülete) üres, használaton kívüli helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására.

Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyújthat be.

A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó neve, címe, székhelye, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő neve, elérhetősége
- a bérbe venni kívánt helyiség/helyiségek hasznosítására vonatkozó bérbevevői elképzeléseket, az ott folytatni kívánt tevékenység(ek) pontos leírását,
- az esetlegesen engedélyköteles tevékenység esetében a tevékenység végzésére feljogosító engedélyek másolatát,
- a bérlet időtartamára és a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel.

A pályázathoz benyújtandó mellékletek:
- nem természetes személy pályázó esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat,
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása,
- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül,
- vele szemben az állami vagyonról szóló 2006. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

A pályázat kiírója pályázati biztosítékot nem kér. A bérleti díj bérbeadó elvárt minimális összege 60.000,- Ft/hó.

A pályázatokat 2020. december 4. napján 13.00 óráig lehet írásban, zárt borítékban személyesen benyújtani a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén vagy postai úton eljuttatni a Hivatal 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. szám alatti címére. A borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni: „Pályázat benyújtása a 8452 Halimba, Bányász u. 36. sz. alatti ingatlan hasznosítására.

A bérbeadással kapcsolatban érdeklődni Kovácsné Véber Eszter polgármesternél lehet az alábbi elérhetőségeken:
személyesen: 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16.
e-mail útján: polgarmester@halimba.hu
telefonon: 06-88/237-003

A pályázatokat Halimba Község Önkormányzata képviselő-testületi hatáskörében eljárva a polgármester bírálja el.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázók, akik az ingatlant munkahelyteremtési célzattal veszik bérbe.

Érvénytelen az ajánlat, ha
- nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra,
- nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára,
- nem tartalmazza az Ajánlattevő által a bérelni kívánt helyiségben, helyiségekben folytatni kívánt tevékenységet,
- az Ajánlattevő az átláthatóságról és/vagy a törvényi feltételeknek való megfelelőségről nem vagy nem megfelelően nyilatkozott
- Ajánlattevőnek a bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn vagy a pályázati határidőt megelőző egy évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezett,
- egyéb okból nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A Bérbeadó fenntartja magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által folytatni kívánt tevékenység ismeretében vagy egyéb okból az ajánlatot elutasítsa vagy az Ajánlattevőt az eljárásból kizárja. Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel a szerződés megkötését. Bérbeadó jogosult továbbá az ajánlati felhívást részben vagy egészben bármikor indokolás és bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek nyilvánítani és a szerződéskötéstől bármikor indokolás és bármilyen költség vagy kiadás visszatérítése nélkül elállni.


A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény tartalmazza.


Halimba, 2020. november 26.

Kovácsné Véber Eszter
polgármester

8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu